مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در ارزیابی مدیران کل استان ها حائز رتبه اول گردید

به گزارش تابناک گلستان ؛ پس از کسب رتبه اول اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان  در جشنواره شهید رجایی کشور در مراسم تجلیل ۲۸ اسفند ۹۷ , مهندس ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در ارزیابی مدیران کل استانها در سال ۹۷ بعنوان مدیرکل برتر انتخاب و حائز رتبه اول شد .

در این ارزیابی عباس عنایت معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل موفق به کسب رتبه اول ، احمد تجری و مریم حاجی ابراهیمی معاونین گردشگری و صنایع دستی رتبه دوم ، سارا اخوت معاون میراث فرهنگی رتبه چهارم و مجید رحمانی معاون سرمایه گذاری رتبه ششم ارزیابی معاونین ادارات کل استانها را بدست آوردند .