تخریب بنای غیرمجاز در گرگان

به گزارش تابناک گلستان‏، با حکم قضایی یکی از ساخت و ساز های غیرمجاز قلع و قمع شد.  

امسال بیش از 70نقطه تصرف شده در حریم رودخانه های استان رفع تصرف شده است.